● راهنما

پسوندهای مجاز برای کاربران :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : gif حجم : 5.86 MB
پسوند : tif حجم : 9.77 MB
پسوند : jpg حجم : 5.86 MB
پسوند : bmp حجم : 5.86 MB
پسوند : jpeg حجم : 5.86 MB
پسوند : png حجم : 5.86 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : rar حجم : 19.53 MB
پسوند : zip حجم : 97.66 MB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : docx حجم : 4.88 MB
پسوند : pdf حجم : 5.86 MB
پسوند : doc حجم : 4.88 MB
پسوند : xlsx حجم : 2.93 MB
پسوند : xls حجم : 2.93 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : flv حجم : 97.66 MB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : mp4 حجم : 29.3 MB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : apk حجم : 9.77 MB
پسوند : amr حجم : 97.66 MB
پسوند : exe حجم : 48.83 MB
پسوند : mpg حجم : 29.3 MB
پسوند : mpeg حجم : 29.3 MB
پسوند : mp3 حجم : 48.83 MB
پسوند : ogg حجم : 29.3 MB
 
پسوند های مجاز برای میهمانان :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : gif حجم : 2 MB
پسوند : bmp حجم : 2 MB
پسوند : jpg حجم : 2 MB
پسوند : jpeg حجم : 2 MB
پسوند : png حجم : 2 MB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : zip حجم : 48.83 MB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : doc حجم : 1.95 MB
پسوند : pdf حجم : 5.86 MB
پسوند : docx حجم : 1.95 MB
پسوند : xlsx حجم : 1.95 MB
پسوند : xls حجم : 1.95 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : flv حجم : 5.86 MB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : mp4 حجم : 2.93 MB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : amr حجم : 2.93 MB
پسوند : apk حجم : 29.3 MB
پسوند : ogg حجم : 2.93 MB
پسوند : mpeg حجم : 2.93 MB
پسوند : mpg حجم : 2.93 MB
پسوند : mp3 حجم : 2.93 MB
queue
RTL BY xscript.ir
Powered by Kleeja